Slide Left Slide Right
Niềm vui tươi do chúng ta đem lại cho người khác còn tốt đẹp hơn mọi niềm vui tươi. Nếu ân huệ không bao giờ mất mát vì chính nó cung là một phần thưởng rồi. Khuyết danh