Slide Left Slide Right
Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có ý thức và văn hoá thực sự. Khuyết danh