Slide Left Slide Right
Đối với thế giới, anh chỉ là một người. Đối với em, anh là cả một thế giới. Khuyết danh