Slide Left Slide Right
Điều đáng sợ nhất là để ngọn lửa nhiệt tình lụi tắt. Khuyết danh