Slide Left Slide Right
Tình bạn chỉ có nghĩa khi nó có thể chứng tỏ bằng một sự hy sinh. Sully Prudhomme