Slide Left Slide Right
Khi tự do mất thì mặc dù đất đai còn nhưng quốc gia đã bị tiêu diệt. Chateaubriand