Slide Left Slide Right
Sự nói dối chẳng làm được trò trống gì vì nó chỉ lừa được một lần. Napoléon