Slide Left Slide Right
Người chấp nhất là người đáng ghét, vì người ấy làm hại đạo đức. Lấy một việc mà bỏ lỡ trăm việc. Mạnh Tử