Slide Left Slide Right
Con người không nhìn vào những thứ đã làm được mà phải nhìn vào những thứ sẽ còn phải làm. Khuyết danh