Slide Left Slide Right
Sự lo lắng ở con người tương hợp với các tiếng nghiến của một cỗ máy không được cho dầu mỡ đầy đủ. Lòng tin chính là dầu mỡ của cuộc sống. Henry Beecher