Slide Left Slide Right
Kẻ cắp không ăn trộm được tình yêu nhưng tình yêu sẽ làm kẻ cắp thay đổi. Khuyết danh