Slide Left Slide Right
Lòng can đảm là tính tốt nhất của con người bởi vì nó bảo đảm cho mọi tính tốt khác. Aristote